بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://bili.to 3,012,022 IR 2017/08/20
2 http://blito.ir 1,152,474 IR 2017/08/20
3 http://icfp.biz 2,293,715 - 2017/08/20
4 http://foodsanat.com 3,230,582 IR 2017/08/20
5 http://jahandozh.com 1,374,428 IR 2017/08/20
6 http://danapp.ir 770,405 IR 2017/08/20
7 http://www.final.ir 67,274 IR 2017/08/20
8 http://www.technosun.ir 58,417 IR 2017/08/20
9 http://www.parstahrir.com 463,210 IR 2017/08/20
10 http://www.ordibal.ir 11,443,265 - 2017/08/20
11 http://www.ordibal.com 495,590 IR 2017/08/20
12 https://www.koodakcity.com 189,229 IR 2017/08/20
13 http://broozcad.ir 410,661 IR 2017/08/20
14 http://bziran.mihanblog.com No Alexa - 2017/08/20
15 http://kishbaza.ir 1,606,868 IR 2017/08/20
16 http://artinfoam.com 3,350,899 - 2017/08/20
17 http://mahbaran.com 7,983,778 - 2017/08/20
18 http://www.dana.ir 9,045 IR 2017/08/20
19 http://tehrannews.ir 80,704 IR 2017/08/20
20 http://bso.ir 120,704 IR 2017/08/20