بررسی رنک گوگل و الکسای چندین سایت به طور همزمان.

نام دامنه ها و سایت های مورد نظر خود را در زیر وارد کنید و رنک گوگل و رتبه الکسا(جهانی و کشوری) آنها را مشاهده کنید

لطفا هر سایت را در خط جدا وارد نمایید، تعداد مجاز (10 آدرس همزمان)

ردیفآدرسپیج رنکرتبه الکسارتبه کشوریتاریخ
1 http://www.tarhfarsi.ir/item/category/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9 1,509,358 IR 2017/02/27
2 http://azadeganirankhabar.ir 218,081 IR 2017/02/27
3 http://www.royalbiz.ir 3,286,139 IT 2017/02/27
4 http://www.matinyadak.ir 10,950,568 - 2017/02/27
5 http://gilkhabar.ir 120,162 IR 2017/02/27
6 http://gilnegah.ir 104,807 IR 2017/02/27
7 http://caspress.com 90,578 IR 2017/02/27
8 http://masalnews.ir 113,768 IR 2017/02/27
9 http://www.8deynews.com 62,241 IR 2017/02/27
10 http://www.khazaronline.com 87,552 IR 2017/02/27
11 http://diyarmirza.ir 68,499 IR 2017/02/27
12 http://www.matinyadak.com 6,566,151 - 2017/02/27
13 http://www.jackpalet.ir 6,087,157 - 2017/02/27
14 http://www.stacker-pallet.com 13,812,505 - 2017/02/27
15 http://ifttt.com 3,456 US 2017/02/27
16 http://kalapump.com 1,479,143 IR 2017/02/27
17 http://hubut.ir 20,983,758 - 2017/02/27
18 http://giyam.ir No Alexa - 2017/02/27
19 http://bayan.ir 17,704 IR 2017/02/27
20 http://hubut.blog.ir 21,709,124 - 2017/02/27